Οδηγίες και Υποχρεώσεις Μελών ΕΠΓια κάθε φοιτητή που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση ορίζεται ένα μέλος ΕΠ, επόπτης καθηγητής ο οποίος αναλαμβάνει: