Γενικές Πληροφορίες για τον θεσμό


Βασικός στόχος του προγράμματος «Πρακτική ’σκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:

Η πρακτική άσκηση εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, στον ’ξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

Μέχρι σήμερα πραγματοποιούν την Πρακτική τους ’σκηση οι φοιτητές των παρακάτω τμημάτων:

    1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
    2) Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
    3) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

    4) Τμήμα
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.

    5) Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων


Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις.

    1.  Εξεύρεση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που μπορούν να δεχθούν σπουδαστές του τμήματος για πρακτική άσκηση.
    2. Διερεύνηση της δυνατότητας και καταλληλότητας των επιχειρήσεων αυτών για την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης.

    3. Προετοιμασία των ασκούμενων σπουδαστών με μορφή σεμιναρίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον εργασιακό χώρο.
    4. Ικανοποίηση των επιθυμιών των σπουδαστών από πλευράς επαγγελματικής κατεύθυνσης όσο είναι δυνατόν, με την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.

    5. Υλοποίηση της πρακτικής άσκησης με την παρακολούθηση της πορείας των σπουδαστών και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο.

    6. Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης τόσο σε επίπεδο ασκούμενου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. 


Για την άρτια λειτουργία του θεσμού της πρακτικής άσκησης και την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών έχει δημιουργηθεί το Γραφείο Πρακτικής ’σκησης (ΓΠΑ). Συγκεκριμένα το ΓΠΑ υποστηρίζει τις παρακάτω διαδικασίες:

    1. Αλληλεπίδραση με τις επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων πρακτικών ασκήσεων που θα πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο (εύρεση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα)
    2. Διερεύνηση της δυνατότητας και καταλληλότητας των επιχειρήσεων αυτών για την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης

    3. Προετοιμασία των ασκούμενων σπουδαστών με μορφή σεμιναρίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον εργασιακό χώρο
    4. Των προτιμήσεων των σπουδαστών από πλευράς επαγγελματικής κατεύθυνσης όσο είναι δυνατό με την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες επιχειρήσεις
    5. Υλοποίηση της πρακτικής άσκησης με την παρακολούθηση της πορείας των σπουδαστών και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο από τους επόπτες της Πρακτικής ’σκησης
    6. Αξιολόγηση της Πρακτικής ’σκησης τόσο σε επίπεδο ασκούμενου (από τον φοιτητή και την επιχείρηση) όσο και σε επίπεδο επιχείρησης (από τους επόπτες).