Υποχρεώσεις Φορέα Απασχόλησης


Ο φορέας αναλαμβάνει να απασχολήσει φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για χρονικό διάστημα 6 μηνών σε θέση πρακτικής άσκησης. Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκουμένων πρέπει να συνάδει με το περιεχόμενο των σπουδών τους. 


Ο φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση:

1.     να τοποθετήσει σε θέσεις τους φοιτητές για πρακτική άσκηση και να τους εκπαιδεύσει

2.     να προσδιορίσει ωράριο εργασίας των ασκουμένων έως οκτώ (8) ώρες  σε πενθήμερη βάση και να το ανακοινώσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

3.     να εξασφαλίσει άνετο και εξοπλισμένο χώρο εργασίας

4.     να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους

5.     να χορηγήσει βεβαίωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που απασχολεί.

Να αναθέσει σε κάποιο στέλεχος του φορέα την επίβλεψη του ασκούμενου (επόπτη επιχείρησης), ο οποίος θα έχει την ευθύνη :

Η έναρξη της περιόδου πρακτικής άσκησης πρέπει να γίνεται την πρώτη εβδομάδα του μήνα, διότι διαφορετικά δημιουργούνται προβλήματα με την πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς των ασκουμένων.

 

Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνο εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα να κάνουν χρήση αδείας 1 (μιας) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους, με προσκόμιση προς τον φορέα έγγραφης αιτιολόγησης.
Εάν χρειαστεί να απουσιάσουν κάποιες ημέρες επί πλέον εναπόκειται στον φορέα να αποφασίσει, αν θα τους επιτρέψει να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της πληρωμής τους.


Φορείς που δεν εφαρμόζουν τους όρους της σύμβασης που υπογράφεται με το Τ.Ε.Ι. χάνουν το δικαίωμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και διακόπτεται η πρακτική άσκηση του ασκούμενου που απασχολούν.