Οδηγίες και Υποχρεώσεις Φοιτητών


1. Γενικά

Ο ασκούμενος από την έναρξη της πρακτικής του άσκησης μέχρι και τη λήξη αυτής, στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπαιδευτικός (από τον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορίσει ο φορέας), ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή Υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να βρει καινούργια θέση, για να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Οι φοιτητές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησης τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας (1% της αποζημίωσης).   

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Αυθαίρετες απουσίες ή παραβάσεις των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της πρακτικής άσκησης.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητας του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του τόσο στον Υπεύθυνο Επόπτη που έχει οριστεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον Υπεύθυνο Επόπτη του τμήματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συναποφασίζεται με τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.

Ο φοιτητής, ο οποίος τοποθετείται, από το τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημοσίου τομέα και δεν παρουσιάζεται εντός (10) ημερών, από την έναρξη του προγράμματος πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή. Ο φοιτητής αυτός κάνει πια πρακτική, εφόσον θέλει στο Δημόσιο τομέα, με έναρξη της επόμενης περιόδου.

2. Υποχρεώσεις φοιτητών για έναρξη της πρακτικής τους άσκησης

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποχρεούται:

·         να υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης και εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις να παραλάβει το έντυπο βεβαίωση αποδοχής.

·         να έρθει σε επαφή με το φορέα απασχόλησης για την συμπλήρωση για την συμπλήρωση της βεβαίωσης αποδοχής.

·         να προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση στην γραμματεία του τμήματος

Αφού αρχίσει η πρακτική άσκηση και συνταχθεί η ειδική σύμβαση εργασίας  ο σπουδαστής υποχρεούται:

3. Υποχρεώσεις φοιτητών για ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης

Ο φοιτητής υποβάλλει μέσω του πρωτοκόλλου της Γραμματείας στο Τμήμα του: