Δικαίωμα Συμμετοχής 

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

 

·        Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του ΣΤ' ή Ζ΄ για τα τμήματα με προγράμματα σπουδών οκτώ (8) εξαμήνων

·        Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών

·        Έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας

 

ή να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο περίγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του κάθε τμήματος.

 

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε:

 

·        Στο έντυπο "Αίτηση Πρακτικής Άσκησης" επισυνάπτει  γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ' εξαίρεση η αίτηση του και

·        Προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς.

 

Εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει βρει ο ίδιος:

 

·        Προσκομίζει εταιρικό προφίλ της επιχείρησης που επιθυμεί να εργαστεί.

·        Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείμενο της εργασίας του.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης επιφυλάσσεται στις παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.