Διαδικασία1. Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης

Η παρούσα διαδικασία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης από τα αντίστοιχα τμήματα. Τα επιμέρους βήματα έχουν ως εξής: 

   2. Έναρξη της Πρακτικής άσκησης

3. Υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης

 

4. Ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης


5. Αποζημίωση Ασκούμενων Σπουδαστών 

Το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων σπουδαστών εξαρτάται από το είδος της σύμβασης εργασίας.


6.Δικαιολογητικά Αποζημίωσης Ασκούμενων  Σπουδαστών

1.     1. Αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος από τον φοιτητή για να υλοποιήσει Π.Α..

2.     2. Βεβαίωση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης

3.     Βεβαίωση αποδοχής σπουδαστή για Πρακτική Άσκηση από τον Φορέα Απασχόλησης (φωτοτυπία).

4.     Βεβαίωση τοποθέτησης φοιτητή.

5.     5. Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, πρωτότυπη.

6.     6. Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα Απασχόλησης (φωτοτυπία).

7.     Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ΙΚΑ (φωτοτυπία).

8.     8. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (φωτοτυπία).

9.     9. Φωτοτυπία μέρους του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (έναρξη-λήξη).

1  10. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (φωτοτυπία από το βιβλιάριο)

1  11. Ενδιάμεση και τελική έκθεση Φοιτητή

1  12. Ενδιάμεση και τελική έκθεση Επόπτη μέλους Ε.Π.

1  13. Ενδιάμεση και τελική έκθεση Επόπτη του φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

     14. Προσωπικό πλάνο Φοιτητή

    15. Ερωτηματολόγιο Φοιτητή

    16. Ερωτηματολόγιο Επόπτη μέλους Ε.Π.

    17. Ερωτηματολόγιο Επόπτη του φορέα υλοποίησης της Π.Α..

    18. Πρακτικό συνεργασίας κατά την διάρκεια εποπτείας.

    19. Αίτηση για επικύρωση Π.Α.

    20. Υ/Δ του φοιτητή ότι κατά την διάρκεια της Π.Α. η αμοιβή δινόταν ή όχι από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (αν όχι γράφεται ακριβώς το μηνιαίο ποσό που δίνει ο Φορέας)

    21. Υ/Δ του φοιτητή ότι κατά την διάρκεια της Π.Α. η ασφάλιση γινόταν αποκλειστικά από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (αν όχι γράφεται ότι την ασφάλιση είχε αναλάβει ο Φορέας Π.Α.).